Skip to Content

Kasutustingimused

Käimasolevate tehniliste uuenduste ja asjakohase õigusraamistiku muudatuste tõttu tuleb meil aeg-ajalt muuta ja/või täiustada järgmisi kasutustingimusi. Seetõttu palume kasutajal iga kord enne veebilehe külastust need kasutustingimused üle vaadata ning võtta arvesse kõiki muudatusi ja/või täiendusi. 

TUTVUSTUS

Seda veebilehte pakub teile Henkel Balti OÜ, Sõbra 61, 50106 Tartu, Estonia. Sellel veebilehel olev teave Henkel Balti OÜ (edaspidi „Henkel“), Henkeli sidusettevõtete ja kolmandate isikute kohta on koostatud äärmiselt hoolikalt. Siiski ei saa me tagada teabe täielikkust ja õigsust. Henkel ei võta endale vastutust antud veebilehe sisus esinevate vigade eest. Sellel veebilehel tehtud tulevikku suunatud avaldused on koostatud vastavalt meie parimatele teadmistele ja veendumustele. Henkeli tegelikud tulemused võivad aga nendest tulevikku suunatud avaldustest oluliselt erineda, kuna need sõltuvad tervest reast konkurentsi- ja makromajanduslikest teguritest, mis on mõnel juhul väljaspool Henkeli kontrolli. Henkel ei kavatse kõiki sellel veebilehel sisalduvaid tulevikku suunatud avaldusi pidevalt ajakohastada, ilma et see piiraks mis tahes juriidilist kohustust muuta tulevikku suunatud avaldusi. 

Sellele lehele sisenedes nõustute ilma piiranguteta või reservatsioonideta järgmiste veebilehe üldiste kasutustingimustega, mida saate vaadata või välja printida. 

SEE VEEBILEHT JA SELLES SISALDUV TEAVE EI OLE MÕELDUD EGA HEAKS KIIDETUD KASUTAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES EGA USA KODANIKE VÕI ELANIKE POOLT. NIMETATUD ISIKUTEL PALUTAKSE VÕTTA ÜHENDUST OMA KOHALIKU HENKELI VEEBILEHE VÕI USA HENKELI SIDUSETTEVÕTETE VEEBILEHTEDEGA. 

VEEBILEHE ÜLDISED KASUTUSTINGIMUSED

1. Autoriõiguse seadus

Meie lehe alamjaotised (sisu, struktuur) on kaitstud autoriõigusega. Eelkõige on autoriõigusega kaitstud igasugune reprodutseerimine, kohandamine, tõlge, salvestused ja töötlemine muudel andmekandjatel, sealhulgas salvestused või elektrooniline töötlemine. Mis tahes täielikuks või osaliseks kasutamiseks on vajalik Henkel Balti OÜ eelnev kirjalik nõusolek. Teabe või andmete reprodutseerimiseks, eelkõige tekstide või nende osade või pildimaterjalide (välja arvatud Henkeli pressifotod) kasutamiseks või mis tahes muuks kasutamiseks või levitamiseks on vajalik Henkeli eelnev kirjalik nõusolek. Levitamise ja paljundamise õigused kuuluvad Henkelile. 

Henkeli pressifotosid võib kasutada ainult ajakirjanduslikel eesmärkidel. Henkeli pressifotodel, mida reprodutseeritakse ja/või elektrooniliselt redigeeritakse ajakirjanduslikul eesmärgil, peab olema autoriõiguse märge „© [Aasta] Henkel Balti OÜ. Kõik õigused kaitstud.“ Kordustrükk on tasuta, kuid palume siiski oma failide koopiat. 

© 2024 Henkel Balti OÜ, Estonia. Kõik õigused kaitstud 

2. Kaubamärgid

Henkel Ovali logo ja kõik nendel lehtedel olevad tootenimed ja/või toodete tutvustused on Henkel AG &; Co. KGaA, selle tütarettevõtete, sidusettevõtete või litsentsiandjate registreeritud kaubamärgid. Nende kaubamärkide mis tahes volitamata kasutamine või kuritarvitamine on selgesõnaliselt keelatud ja kujutab endast kaubamärgiseaduse, autoriõiguse seaduse, muude intellektuaalomandi seaduste või ebaõiglase konkurentsi seaduse rikkumist. 

3. Lahtiütlus kolmandate osapoolte veebilehtedest

a. Selle veebilehe lehed sisaldavad linke (st „hüperlinke“) teistele veebilehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled ja mille sisu ei ole Henkelile teada. Henkel üksnes hõlbustab juurdepääsu sellistele veebilehtedele ega võta endale mingit vastutust nende sisu eest. Meie lingid kolmandate osapoolte veebilehtedele on mõeldud ainult selleks, et muuta navigeerimine teie jaoks lihtsamaks. Lingitud lehtedel kuvatavad seisukohad ei kuulu meile. Me ütleme selgesõnaliselt lahti meie veebilehtedel lingitud mis tahes ja kõigi kolmandate osapoolte lehtede sisust. Eelkõige ei võta me endale mingit vastutust seadusesätete rikkumiste või kolmandate osapoolte õiguste rikkumiste eest, mis leiavad aset sellistel lehtedel. 

b. Veebilehtede puhul, millele pakutakse hüperlinke Henkeli veebilehelt, vastutavad nende veebilehtede omanikud ainuisikuliselt nende lehtede sisu eest, samuti neil pakutavate toodete müügi ja nendega seotud tellimuste käsitlemise eest. 

c. Henkel ei võta endale mingit vastutust autoriõiguste, kaubamärkide või muude intellektuaalomandi või isikuõiguste rikkumiste eest, mis leiavad aset hüperlingi kaudu juurdepääsetavatel lehtedel. 

d. Tehinguga seotud tellimuse või muu juriidilise deklaratsiooni korral sõlmitakse leping ainult kasutaja ja vastava veebilehe omaniku või sellel esitatud pakkuva poole või isiku vahel, mitte ühelgi juhul Henkeli ja veebilehe kasutaja vahel. Pange tähele vastava tarnija üldisi äritingimusi hüperlingitud veebilehel. 

e. See lahtiütlus kehtib kõigi veebilehel henkel.com kuvatavate linkide ja veebilehtede sisu kohta, kuhu kasutaja selliste linkide kaudu suunatakse. 

4. Üldine lahtiütlus

Henkeli igasugune vastutus selle veebilehe kasutamisest tulenevate kahjude eest – olenemata õiguslikust põhjusest, sealhulgas kahju hüvitamisest – piirdub kahjudega, mis on põhjustatud tahtlusest või raskest hooletusest. Niivõrd, kuivõrd Henkelil on kohustus materiaalsete lepinguliste kohustuste rikkumise eest, on mis tahes kahju hüvitamise nõude kogusumma piiratud prognoositavate kahjudega. See ei mõjuta Henkeli vastutust kohaldatava tootevastutuse seaduse või antud garantiide alusel. Eelnimetatud vastutuspiirangud ei kehti ka inimese elu kahjustamise, kehavigastuse või tervisekahjustuse korral. 

Henkel teeb suuri jõupingutusi, et hoida Henkeli veebilehed viirustevabad, kuid me ei saa garanteerida viiruste puudumist. Seetõttu soovitame enne dokumentide ja andmete allalaadimist hoolitseda selle eest, et oleks tagatud piisav kaitse viiruste eest (nt viiruseskannerite kasutamine). 

Henkel ei garanteeri Henkeli veebilehel pakutavate teenuste ega nende kättesaadavuse tõrgete või vigade puudumist. 

5. Prognoosid ja tahteavaldused

Sellel veebilehel olevad tulevikku suunatud avaldused on tehtud meie parimate teadmiste ja veendumuste kohaselt. Henkeli tegelikud tulemused võivad aga nendest tulevikku suunatud avaldustest oluliselt erineda, kuna need sõltuvad tervest reast konkurentsi- ja makromajanduslikest teguritest, mis on mõnel juhul väljaspool Henkeli kontrolli. Henkel ei kavatse kõiki sellel veebilehel sisalduvaid tulevikku suunatud avaldusi pidevalt ajakohastada, ilma et see piiraks mis tahes juriidilist kohustust muuta tulevikku suunatud avaldusi. 

6. Henkeli tooted

Sellel veebilehel näidatud kaubamärgid/tooted on näited kaubamärkidest/toodetest, mis on saadaval Henkeli ettevõtetelt kogu maailmas. Henkel ei garanteeri, et näidatud kaubamärk/toode on saadaval ka teie riigis. 

MUU

Käesolevaid üldisi kasutustingimusi reguleerivad ja neid tõlgendatakse vastavalt Saksamaa Liitvabariigi seadustele, võtmata arvesse ÜRO rahvusvaheliste kaupade müügilepingute konventsiooni, mille kohaldamine käesolevatele üldistele kasutustingimustele on käesolevaga selgesõnaliselt välistatud. Kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses on kõigi selle veebilehega seotud vaidluste õiguslik menetluskoht Saksamaal Düsseldorfis. Kui käesolevate üldiste kasutustingimuste mis tahes säte peaks olema kehtetu või muutuma kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.