Skip to Content

Isikuandmete kaitse avaldus

1. ÜLDIST

Siinse isikuandmete kaitse avalduse eesmärk on teavitada teid sellest, milliseid andmeid kogutakse ja kuidas neid kasutatakse. Samuti saate teada, kuidas kasutada oma õigusi andmesubjektina.

Kõik isikuandmete kaitse avalduse muudatused avaldatakse sellel leheküljel. See võimaldab teil saada igal ajal teavet selle kohta, milliseid andmeid me kogume ja kuidas neid kasutame.

Seda isikuandmete kaitse avaldust ei kohaldata veebisaitide suhtes, millele saab juurdepääsu meie veebisaidil olevate hüperlinkide kaudu.

2. Isikuandmete kogumine, kasutamine ja töötlemine

2.1 Andmete töötlemise eest vastutaja / kontaktandmed

Henkel Balti OÜ, aadress Sõbra 61, Tartu koos äriühinguga Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Saksamaa

isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 kohaste kaasvastutavate töötlejatena (edaspidi koos: Henkel või meie)

Võite kasutada oma õigusi andmesubjektina nii meie kui ka kõigi teiste kaasvastutavate töötlejate suhtes. Teavitame kaasvastutavate töötlejatena üksteist viivitamata kõigist andmesubjektide kasutatavatest õigustest. Anname üksteisele kogu teabe, mida on vaja teabenõuetele vastamiseks.

Henkel AG & Co. KgaA annab andmesubjektidele vajalikku teavet, nagu on nõutud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 13 ja 14 järgi. Selle protsessi käigus esitavad teised kaasvastutavad töötlejad meile oma tegevusvaldkonna kohta kogu vajaliku teabe.

Selleks et kasutada andmesubjektide õigusi, võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks või esitada üldisi andmekaitsepäringuid, võite võtta meiega ühendust kasutades järgnevat: Henkel AG & Co. KGaA, Data Protection, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Saksamaa (e-posti aadress datenschutz@henkel.com)

2.2 Veebisaidi üldine kasutamine

Henkel kasutab isikuandmeid, et pakkuda kasutajatele seda veebisaiti. Andmete edasine töötlemine toimub ainult muude seadusjärgsete kohustuste või lubade alusel või juhul, kui vastav kasutaja on andnud Henkelile nõusoleku.

Kui kasutajad külastavad veebisaiti, kogub ja salvestab Henkel automaatselt teatud andmeid.  Need hõlmavad järgmist: IP-aadress või vastava lõppseadme tunnus, mida vajame selleks, et edastada taotletud sisu (eelkõige tekstid, pildid ja tooteteave, samuti allalaadimiseks ettenähtud failid jne); kasutajate tegevus veebisaidil, vastava lõppseadme tüüp, kasutatav brauser ning kasutamise kuupäev ja kellaaeg.

Henkel säilitab seda teavet kõige rohkem seitse päeva, et tuvastada ja takistada väärkasutust.

Henkel kasutab seda teavet ka eesmärgiga parandada teenuse esitlust, omadusi ja funktsionaalsust ning täita üldisi haldusülesandeid.

Muudel juhtudel kustutab Henkel kõik kasutusandmed, sealhulgas IP-aadressid, ja anonüümib need viivitamata, kui ta neid eespool toodud eesmärkidel enam ei vaja.

Teie andmete selline töötlemine ja kasutamine on seaduslik, sest 1) Henkelil on veebisaidi pakkumisel kohustus töödelda isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt; või 2) Henkelil on kooskõlas üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga f ülekaalukas õigustatud huvi tagada veebisaidi funktsionaalsus ja vigadeta toimimine ning seda parandada, samuti kindlustada, et see oleks kohandatud kasutajate vajadustele.

2.3 Teenusepakkujad / rahvusvaheline andmeedastus

Selleks et pakkuda veebisaiti ja selles sisalduvaid teenuseid, võib Henkel kaasata teenusepakkujaid (Henkeli veebisaitide majutamiseks, andmetöötluseks ja andmebaaside haldamiseks, jälgimiseks jne), kes võivad seetõttu üldjuhul samuti töödelda teie isikuandmeid, kui te kasutate meie veebisaiti.

Enamik neist teenusepakkujatest on lepinguliselt kohustatud töötlema selliseid isikuandmeid ainult Henkeli jaoks ja nad asuvad i) ELis/EMPs; ii) riikides, mida Euroopa Komisjon on ametlikult tunnustanud riikidena, kus on tagatud piisav andmekaitse tase; või iii) USAs ning nad osalevad ELi-USA andmekaitseraamistikus.

Kui see nii ei ole või kui teenusepakkujad kasutavad ise alltöövõtjaid, võidakse teie isikuandmeid edastada kolmandatesse riikidesse (st väljapoole ELi/EMPd ja riike, mida Euroopa Komisjon on ametlikult tunnustanud riikidena, kus on tagatud piisav andmekaitse tase (sealhulgas USA, seoses ELi-USA andmekaitseraamistikus osalejatega)), kus ei ole tagatud samaväärne andmekaitse tase nagu ELis/EMPs.

Kõik meie teenusepakkujad on aga kohustatud töötlema teie isikuandmeid kolmandates riikides või edastama neid kolmandatesse riikidesse üksnes juhul, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 44 ja järgnevates artiklites sätestatud rahvusvahelise andmeedastuse lisanõuded on täidetud, eelkõige ELi andmetöötlemise lepingu tüüptingimuste (in English: EU Standard Contractual Clauses) kasutamise ja vajaduse korral lisameetmete võtmisega, et tagada piisav andmekaitse tase. ELi andmetöötluse lepingu tüüptingimused on Euroopa Komisjoni koostatud näidislepingud, mille eesmärk on tagada vajaduse korral koos lisameetmetega, et teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas Euroopa andmekaitsestandarditega isegi juhul, kui töötlemine toimub väljaspool ELi/EMPd.

3. Isikuandmete edasine töötlemine

3.1 Konto

Selleks et luua meie veebisaidil konto, võisite esitada oma e-posti aadressi ja valida salasõna, nt kasutades kontaktvormi (valikulise funktsioonina) või konto loomise lehekülge.

Kasutajakonto loomine ja sellega seotud isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et kasutada mitut meie veebisaidil pakutavat funktsiooni. Lihtsalt veebisaidi külastamiseks või sirvimiseks ei ole aga kontot vaja.

Kui annate meile veebisaidi ja sellel olevate funktsioonide kasutamise ajal (kui olete sisse logitud) lisateavet, seostatakse see teave teie kontoga ning salvestatakse pärast vastavat toimingut (nt ostu) teie kontol. Teise võimalusena võite sellise lisateabe ise oma kontole sisestada. Selline teave võib hõlmata teie nime, ametinimetust ja mobiiltelefoni numbrit, teie ettevõtte andmeid (sektor/tööstusharu, suurus, teie roll ettevõttes jne), makseteavet ning arve- ja tarneaadressi. Samuti salvestame teie kontol teavet teie ostude kohta ning anname teile ülevaate praegustest tellimustest ja tellimuste ajaloost (edaspidi koos: konto andmed).

Töötleme teie konto andmeid selleks, et lihtsustada ja tagada meie veebisaidi kasutamist ning anda teile konto andmetest koondülevaade. Pärast teie konto esmast registreerimist kasutame esitatud e-posti aadressi, et saata teile kinnitav e-kiri. Saate salasõna igal ajal lähtestada ja/või muuta.

Töötleme ja kasutame teie konto andmeid teie taotluse alusel selle funktsiooni pakkumise eesmärgil / sellega seotud õigustatud huvi alusel kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktiga b või f või teie nõusoleku alusel (üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a).

Lisaks kasutame kõigil kasutajakontodel sisalduvaid andmeid selleks, et teha turu-uuringuid ja muud statistilist analüüsi eesmärgiga saada lisateavet meie klientide demograafiliste andmete kohta, kuid me ei analüüsi kasutajakontosid individuaalsel tasandil ega seosta saadud teavet üksikkasutajatega, kui nad ei ole andnud nõusolekut oma konto andmeid sel viisil töödelda (vt allpool). 

Teie konto andmete selline töötlemine ja kasutamine on seaduslik isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel, sest meil on ülekaalukas õigustatud huvi optimeerida oma turundus- ja müügitegevust selliste analüüside ning teabe põhjal.

Säilitame teie konto andmeid seni, kuni te kustutate konto oma konto profiililehel oleva funktsiooni abil, või nii kaua, kui see on vajalik juhul, kui kehtib mis tahes seadusest tulenev säilitamiskohustus. Enamikku konto andmetest võite igal ajal ise oma kontolt eemaldada ja/või muuta.

Teie kontol saab määrata ka oma eelistused selle kohta, kas ja milliseid turundusteateid soovite meilt saada, ning anda seejuures isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohane nõusolek selliste turundusteadete saatmiseks ja nendega seotud isikuandmete töötlemiseks. Sellise andmetöötluse eesmärk ja ulatus on kindlaks määratud nii vastavates nõusoleku vormides kui ka siinse isikuandmete kaitse avalduse kohaldatavates jaotistes.

Kui annate meile sellise nõusoleku, töötleme teie konto andmeid eesmärkidel ja ulatuses, mis on nimetatud nõusoleku vormides ning isikuandmete kaitse avalduse asjakohastes jaotistes. Teie konto andmete selline töötlemine põhineb teie antud nõusolekul.

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, eemaldades vastavad märgid konto suhtluseelistuste all olevatest lahtritest. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist antud nõusoleku alusel toimuva andmete töötlemise seaduslikkust. 

 

3.2 Kliendi päring

Võisite esitada oma kontaktandmed meie kontaktvormi kaudu, e-posti või telefoni teel või muul viisil. Kasutame teie andmeid selleks, et vastata teie päringule.

Teie isikuandmeid töödeldakse teie taotluse töötlemise eesmärgil / sellega seotud õigustatud huvi alusel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b või f kohaselt.

Kui te ei ole andnud luba säilitada andmeid kauem, näiteks meie kliendisuhete haldamise käigus, talletame andmeid nii kaua, kuni eelnimetatud eesmärk või mis tahes seadusjärgne säilitamiskohustus on täidetud.

3.3 Loosimised

Võisite esitada oma kontaktandmed ja aadressi, kui osalesite loosimisel, mida pakume aeg-ajalt oma veebisaidil. Kasutame teie andmeid selleks, et korraldada loosimist.

Me ei edasta neid kolmandatele isikutele, välja arvatud auhindade väljastamise või loosimise korraldamise eesmärgil.

Teie isikuandmeid töödeldakse loosimise korraldamise eesmärgil / sellega seotud õigustatud huvi alusel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b või f kohaselt.

Kui te ei ole andnud luba säilitada andmeid kauem, näiteks meie kliendisuhete haldamise käigus, talletame andmeid nii kaua, kuni eelnimetatud eesmärk või mis tahes seadusjärgne säilitamiskohustus on täidetud.

3.4 Toodete testimine

Võisite esitada oma kontaktandmed ja aadressi, kui osalesite toodete testimisel. Kasutame teie andmeid selleks, et tooteid testida.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud toodete testimise eesmärgil.

Teie isikuandmeid töödeldakse testi tegemise eesmärgil / sellega seotud õigustatud huvi alusel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b või f kohaselt.

Kui te ei ole andnud luba säilitada andmeid kauem, näiteks meie kliendisuhete haldamise käigus, talletame andmeid nii kaua, kuni eelnimetatud eesmärk või mis tahes seadusjärgne säilitamiskohustus on täidetud.

3.5 Võltsingute kontrollimine

Võisite esitada oma nime, aadressi ja kontaktandmed, nt e-posti aadressi, samuti toote andmed, nt toote nime, partii numbri ja foto, et kontrollida, kas tegemist on võltstootega. Kasutame teie andmeid selleks, et võltsinguid kontrollida ja selle tulemustest teavitada. Lisaks võime võtta teiega uuesti ühendust, kui kontrolli käigus selgub, et teie esitatud toode on tõepoolest võltsitud, uurimaks juhtumit edasi.

Me edastame teie andmed kolmandale isikule üksnes juhul, kui on vaja võltsinguid kontrollida või juhtumit edasi uurida.

Teie andmete töötlemine ja kasutamine on seaduslik, sest meil on võltsingute kontrollimiseks, sealhulgas edasiseks uurimiseks ülekaalukas õigustatud huvi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt.

Kui te ei ole andnud luba säilitada andmeid kauem, näiteks meie kliendisuhete haldamise käigus, talletame andmeid nii kaua, kuni eelnimetatud eesmärk või mis tahes seadusjärgne säilitamiskohustus on täidetud.

3.6 Kust osta

Kui klõpsate veebisaidi funktsioonil „Leia edasimüüja“, kuvatakse teile nimekiri e-jaemüüjatest, kellelt saate osta vastava toote, mis on näha meie veebisaidil. Selle teenuse pakkumiseks edastatakse teie andmed, näiteks IP-aadress ja toode, millest olete huvitatud, selle teenuse pakkujale, äriühingule NeuIntel, LLC, 20 Pacifica, Suite 1000, Irvine, CA 92618. Kui otsustate esitatud pakkumist kasutada, klõpsates nupul „Osta kohe“, suunatakse teid vastava e-jaemüüja veebisaidile. Selline edastamine ja selle käigus ümbersuunamine toimub NeuIntel, LLC kontrolli all. Lisateavet andmekaitse ja kohaldatava andmete säilitamisaja kohta leiate järgmiselt veebisaidilt: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/ (jaotise 4 punkti B alapunkt i)

Teie isikuandmeid töödeldakse selle teenuse pakkumise eesmärgil / sellega seotud õigustatud huvi alusel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b või f kohaselt.

Kui te ei ole andnud luba säilitada andmeid kauem, näiteks meie kliendisuhete haldamise käigus, talletame andmeid nii kaua, kuni eelnimetatud eesmärk või mis tahes seadusjärgne säilitamiskohustus on täidetud.

3.7 Veebiseminar

Võisite esitada oma kontaktandmed, nt e-posti aadressi, enne meie veebiseminare või nende ajal. Kasutame teie andmeid selleks, et korraldada veebiseminar. Veebiseminarid viiakse läbi MS Teamsi või samalaadse teenuse kaudu ja nendega seoses on vaja teie isikuandmeid täiendavalt töödelda.

Teie andmed võidakse edastada Henkeli sidusettevõtjatele või asjaomase piirkonna ja tootekategooria eest vastutavatele edasimüüjatele seetõttu, et need sidusettevõtjad või edasimüüjad korraldavad veebiseminari, või selleks, et hõlbustada veebiseminarist tuleneva kontakti loomist müügi eesmärgil.

Teie isikuandmeid töödeldakse teile veebiseminari pakkumise eesmärgil / sellega seotud õigustatud huvi alusel isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b või f kohaselt.

Kui te ei ole andnud luba säilitada andmeid kauem, näiteks meie kliendisuhete haldamise käigus, talletame andmeid nii kaua, kuni eelnimetatud eesmärk või mis tahes seadusjärgne säilitamiskohustus on täidetud.

3.8 Küsitlused

Kui osalete meie veebisaidil või meie klienditeeninduse telefoniliinil või mujal korraldatavas küsitluses, töötleme teie kontaktandmeid, nt teie e-posti aadressi, ning teie vastuseid ja muud teavet, mida otsustate meiega küsitluse käigus jagada. Küsitluse tulemusi kasutame turu- ja arvamusuuringute, kvaliteedi tagamise ja koolituse eesmärkidel ning selleks, et luua lisaäriteavet.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud küsitluse korraldamise eesmärgil.

Teie andmete töötlemine ja kasutamine on seaduslik, sest i) töötlemine on vajalik küsitluse korraldamiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt ning ii)  meil on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohane ülekaalukas õigustatud huvi optimeerida oma turundust, teenuseid ja müügitegevust selliste analüüside ja saadud teabe põhjal. Võisite ka anda nõusoleku küsitlusel osaleda. Sel juhul töötleme teie esitatud teavet nõusoleku alusel ning selles kirjeldatud eesmärkidel ja ulatuses.

Kui te ei ole andnud (täiendavat) luba säilitada andmeid kauem, näiteks meie kliendisuhete haldamise käigus, talletame andmeid nii kaua, kuni eelnimetatud eesmärk või mis tahes seadusjärgne säilitamiskohustus on täidetud.

3.9 Isikupärastatud turundusteated ja digisisu

Võisite anda nõusoleku, et Henkel võib teie isikuandmete analüüsi põhjal, nagu on kirjeldatud allpool, võtta teiega ühendust isikupärastatud turunduse eesmärkidel, sealhulgas seoses tootepakkumiste ja muude teadetega Henkeli Adhesive Technologies tegevuse kohta, kasutades ühte, mitut või kõiki järgmisi kanaleid:

 • e-posti teel (nt uudiskirjad ja muud e-posti reklaamid, millega antakse teavet kõigi Henkeli Adhesive Technologies tegevusvaldkonna toodete ja pakkumiste kohta);
 • veebireklaamide kaudu Facebookis või LinkedInis (st Henkeli Adhesive Technologies'ga seotud toodete ja ürituste reklaamid Facebookis ning LinkedInis).
  Teie e-posti aadress ja/või kasutajatunnus edastatakse sel eesmärgil äriühingutele Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa, ja LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa;
 • (muude) kolmandate isikute veebisaitide ja rakenduste kaudu (st Henkeli tootepakkumised, digisisu ja teenused ning veebisuhtlus seoses Adhesive Technologies toodete ja üritustega ka kolmandate isikute veebisaitidel ning rakendustes).
  Teie e-posti aadress ja/või kasutajatunnus edastatakse sel eesmärgil [palun sisestage reklaamivõrgu pakkuja nimi ja aadress].

Olenevalt teie nõusoleku ulatusest isikupärastame valitud kanalites oma turundusteateid, digiteenuseid, jaemüügitegevust ja veebireklaami, võttes aluseks meie, meie veebisaitide ja teenustega toimunud suhtluse analüüsi (nagu on täpsemalt kirjeldatud allpool), sealhulgas küpsiste ja muu sarnase tehnoloogia abil, et pakkuda teile ja teie esindatavale ettevõttele kõige asjakohasemat ning huvitavamat sisu.

Sel juhul analüüsime eelkõige seda, kuidas te kasutate 1) meie uudiskirja ja teisi e-posti teel saadetavaid reklaame ning 2) meie veebisaite; samuti 3) teie varasemat suhtlust meiega, sealhulgas esitatud päringuid ja kaebusi ning teie ettevõtte jaoks tehtud oste; 4) osalemist võrgusisestel ja -välistel üritustel (mida korraldame meie või korraldab kolmas isik); 5) teie reaktsioone meie veebireklaamidele meie veebisaidil ning samuti kolmandate isikute veebisaitidel ja rakendustes ning 6) teie tööalastes sotsiaalmeediaprofiilides avalikult kättesaadavat teavet; lisaks muudame sellise teabe anonüümseks, et teiega toimuvat suhtlust täiendavalt analüüsida, ilma et saaksime sellist teavet teiega seostada.

Teie isikuandmete töötlemise alus on selles kontekstis teie nõusolek, nagu on sätestatud isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis a.

Te võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, klõpsates nõusoleku tagasivõtmise hüperlingil või saates meile eespool nimetatud kontaktandmeid kasutades kirja või e-kirja. Kui olete andnud nõusoleku oma isikliku konto seadete kaudu, võite selle tagasi võtta, eemaldades suhtluseelistuste all vastavast lahtrist märke. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmist antud nõusoleku alusel toimuva andmete töötlemise seaduslikkust. Töötleme teie isikuandmeid eespool nimetatud eesmärkidel ainult seni, kuni nõusolek kehtib või kuni see on nõutud seadusjärgsete säilitamiskohustuste korral.

3.10 Turundusteated olemasolevates kliendisuhetes

Kui oleme saanud teie e-posti aadressi seoses kauba või teenuse müügiga, kasutame seda aadressi selleks, et saata teile teavet meie muude samalaadsete kaupade ja teenuste kohta, tingimusel et te ei ole esitanud vastuväidet oma isikuandmete kasutamisele sellisel viisil.

Võite igal ajal esitada vastuväite, et vältida tulevikus selliste teadete saamist, saates e-kirja aadressil [datenschutz@henkel.com]. Vastuväite esitamisega ei kaasne muid kulusid peale põhitariifidele vastavate edastuskulude.

Sellise töötlemise õiguslik alus on vastav säte, millega võetakse ELi eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 2002/58/EÜ artikli 13 lõige 2 riigisisesesse õigusesse üle jurisdiktsioonis, kus Henkel on asutatud, näiteks Eestis elektroonilise side seaduse § 1031 lg 3.

4. Küpsised, pikslid, sõrmejäljed ja muud samalaadsed tehnoloogialahendused

4.1 Üldteave ja teave teie õiguse kohta nõusolek tagasi võtta

Sel veebisaidil kasutatakse järgmiste eesmärkidega küpsiseid ja muud samalaadset tehnoloogiat (edaspidi koos: küpsised), mis salvestatakse teie seadmesse: rangelt vajalikud, funktsionaalsed, toimivus- ja isikupärastatud turunduse küpsised. Neid selgitatakse üksikasjalikumalt allpool.

Jaotisest „Küpsiste seaded“ leiate lisateavet meie veebisaidil kasutatavate küpsiste kohta, eelkõige nende säilitamisaja kohta, ning samuti saate seal oma andmetöötluse nõusoleku igal ajal tulevikku suunatud mõjuga tagasi võtta. Lihtsalt liigutage vastav liugur vasakule ja klõpsake valikul „Nõustu valitud eesmärkidega“, kui soovite võtta oma nõusoleku tagasi seoses üksikute eesmärkidega, või klõpsake valikul „Keeldu“, kui soovite võtta nõusoleku tagasi seoses kõigi eesmärkidega. Sel juhul kasutatakse ainult neid küpsiseid, mis on selle veebisaidi pakkumiseks tehniliselt vajalikud.

Teie nõusolek on määratud iga brauseri ja arvuti kohta. Kui külastate meie veebisaiti kodus ja tööl või eri brauseritega, peate seega oma nõusoleku tagasi võtma igas seadmes või brauseris.

Henkel kaasab teid puudutavate isikuandmete töötlemisse allpool kirjeldatud eesmärkidel spetsialiseerunud teenusepakkujaid, kes tegutsevad Henkeli volitatud töötlejatena kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28 või eraldi vastutavate töötlejatena. Äriühingud, kes töötlevad isikuandmeid koos Henkeliga kaasvastutavate töötlejatena isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 26 kohaselt, on loetletud allpool. 

4.2 Rangelt vajalikud küpsised

Rangelt vajalikud küpsised on tehniliselt vajalikud selleks, et meie veebisaiti saaks kasutada (nt sisu kuvamiseks, koormuse tasakaalustamiseks ja IT-turvalisuse tagamiseks), ning neid kasutatakse automaatselt. Selle õiguslik alus on vastav säte, millega võetakse ELi eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõike 3 teine lause riigisisesesse õigusesse üle jurisdiktsioonis, kus Henkel on asutatud, näiteks Eestis elektroonilise side seaduse § 102 lg 4 ls 2 ning lisaks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b, et töödelda teie isikuandmeid sel eesmärgil.

4.3 Funktsionaalsed küpsised

Funktsionaalseid küpsiseid kasutatakse selleks, et pakkuda teile funktsioone, mis ei ole tingimata vajalikud, kuid võimaldavad teil kasutada meie veebisaiti mugavamalt ja isikupärastatumalt, nt salvestades ja analüüsides teie eelistusi, sissekandeid ja seadeid, nagu keelevalikud. Kui te ei luba funktsionaalseid küpsiseid kasutada, ei pruugita neid funktsioone pakkuda või need ei tarvitse korralikult toimida.

Selle õiguslik alus on teie nõusolek (kui see on antud) kooskõlas vastava sättega, millega võetakse ELi eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõike 3 esimene lause riigisisesesse õigusesse üle jurisdiktsioonis, kus Henkel on asutatud, näiteks Eestis elektroonilise side seaduse § 102 lg 3 ning lisaks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a, et töödelda teie isikuandmeid sel eesmärgil.

4.4 Toimivusküpsised

Toimivusküpsiste kaudu analüüsitakse meie veebisaidi kasutamist, et mõõta ja parandada veebisaidi toimivust ning kasutajate kasutuskogemust. Selleks analüüsitakse ja kasutatakse eelkõige teie külastusi, tegevust ja suhtlust meie veebisaidil ning teistel veebisaitidel, samuti teavet teie brauseri ja seadme kohta, et koostada pseudonüümitud statistika. See aitab meil näiteks saada teada, millised meie veebisaidi leheküljed on kõige populaarsemad ja kõige vähem populaarsed; näha, kuidas kasutajad veebisaidil liiguvad; ning teha teste ja luua nende põhjal äriteavet, et optimeerida meie müügitegevust.

Meie äriklientidele mõeldud veebisaitidel võidakse teie andmeid kasutada ka selleks, et analüüsida, millise ettevõtte heaks te töötate, et säilitada teavet äriüksuste kohta, kellega meil võivad juba olla ärisuhted või kes on huvitatud meie toodetest ja teenustest. Selleks võidakse teie andmeid sobitada ja kombineerida ka meie partneri Dun & Bradstreet andmetega, nagu on kirjeldatud allpool.

Lisaks võidakse teie andmeid kasutada ja analüüsida selleks, et jälgida meie toodete oste veebipoodides. See aitab mõista, millised veebisaidi külastajad (või nende rühmad) 1) meie tooteid ostavad ja 2) kust nad neid ostavad (st milliselt e-jaemüüjalt), ning analüüsida, milliseid teisi jaemüüjaid ja kauplusi nad külastasid.

Selle õiguslik alus on teie nõusolek (kui see on antud) kooskõlas vastava sättega, millega võetakse ELi eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõike 3 esimene lause riigisisesesse õigusesse üle jurisdiktsioonis, kus Henkel on asutatud, näiteks Eestis elektroonilise side seaduse § 102 lg 3 ning lisaks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a, et töödelda teie isikuandmeid sel eesmärgil.

Toimivusküpsiseid kasutatakse seoses järgmiste tööriistadega. Vastavas kirjelduses teavitame teid ka sellest, kuidas saate konkreetse tööriista kohta antud nõusoleku tagasi võtta. See ei mõjuta teie üldist õigust võtta tagasi nõusolek, mille olete andnud seoses ühe või kõigi eespool kirjeldatud eesmärkidega.

 

 • Dun & Bradstreet Direct+

Kui olete andnud oma nõusoleku, kasutatakse sellel veebisaidil tööriista Dun & Bradstreet Direct+, mida pakub Dun & Bradstreet Deutschland GmbH (Robert Bosch Straße 11, 64293 Darmstadt, Saksamaa) (edaspidi: D&B). See tööriist võimaldab meil tuvastada ja analüüsida veebisaidi külastajaid, eelkõige andes meile teavet külastajate kohta, kes tegutsevad teiste ettevõtete nimel, kellega meil on juba ärisuhted või kellega võiksime need luua.

Selleks loob D&B teie brauseris küpsise, kui külastate meie veebisaiti. Küpsis kogub teavet meie veebisaidi külastuse kohta ning D&B hindab esitatud andmeid oma andmebaasi alusel ja kasutab patenditud algoritmi, et tuvastada iga veebisaidi külastajaga seotud üksused ja üksikasjad. Sellega seoses võime töödelda D&B kaudu teie isikuandmeid, nagu teie nimi, e-posti aadressid, tööandjate nimed, kontaktandmed, ametinimetused, ettevõtte aadress, akadeemiline tiitel ja kvalifikatsioon, nn D-U-N-S-number (üheksakohaline kordumatu numbriline tunnus, mis viitab äriüksusele), ettevõtte tüüp, IP-aadress ning küpsiste andmed.

Kasutame seda teavet selleks, et tuvastada äriüksusi, kellega meil juba on või kellega võiksime luua ärisuhteid, täiendada olemasolevat teavet äriüksuste kohta ja jälgida nende muutusi, et hoida asjakohast äriteavet ajakohasena.

Lisateavet D&B tööriista andmekaitse kohta leiate aadressil https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/downloadbereich/

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. 

4.5 Isikupärastatud turunduse küpsised

Isikupärastatud turunduse küpsiseid kasutame kas meie või kasutavad meie allpool esitatud reklaamipartnerid, kellest mõni tegutseb eraldi vastutava töötlejana või koos meiega kaasvastutava töötlejana. Meie võime ja meie partnerid võivad kasutada neid küpsiseid selleks, et luua teie huvide, käitumise ja omaduste profiil eesmärgiga näidata teile asjakohaseid reklaame sellel veebisaidil ja muudes meediakanalites, näiteks veebisaitidel, sotsiaalmeediaplatvormidel ning (mobiili)rakendustes, mida võivad pakkuda ka kolmandad isikud. Selleks analüüsitakse eelkõige teie kasutuskäitumist (ka teistel veebisaitidel, sotsiaalmeediaplatvormidel ja rakendustes), sealhulgas teie reaktsiooni sisule ja reklaamidele; teavet, mille olete sisestanud (nt vormides ja küsitlustes); teie tööteavet (mida kogutakse muu hulgas LinkedInist) ning teie seadme ja asukoha teavet. Neid andmeid võidakse kasutada ka selleks, et optimeerida reklaamikampaaniaid ja mõõta nende edukust.

Lisaks võidakse nende andmete abil teha kindlaks, kas kasutate eri seadmeid, ja neid omavahel seostada, eelkõige selleks, et ühendada eri seadmete kaudu teie kohta kogutud andmeid, samuti selleks, et kuvada (isikupärastatud) reklaamikampaaniaid ja mõõta reklaami edukust eri seadmetes.

Teie andmeid võidakse töödelda ka selleks, et teha kindlaks, kas teie leibkonnale võib määrata muid seadmeid, ja sellisel juhul kombineerida neid teie leibkonna liikmete andmetega siinses jaotises kirjeldatud eesmärkidel seoses isikupärastatud turundusega, eriti selleks, et kuvada (isikupärastatud) reklaame teie leibkonnale määratud seadmete vahel.

Kui te ei luba kasutada küpsiseid isikupärastatud turunduseks, võib reklaam olla teile vähem asjakohane.

Selle õiguslik alus on teie nõusolek (kui see on antud) kooskõlas vastava sättega, millega võetakse ELi eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva direktiivi 2002/58/EÜ artikli 5 lõike 3 esimene lause riigisisesesse õigusesse üle jurisdiktsioonis, kus Henkel on asutatud, näiteks Eestis elektroonilise side seaduse § 102 lg 3 ning lisaks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a, et töödelda teie isikuandmeid sel eesmärgil.

Isikupärastatud turunduse küpsiseid kasutatakse seoses järgmiste tööriistadega. Vastavas kirjelduses teavitame teid ka sellest, kuidas saate konkreetse tööriista kohta antud nõusoleku tagasi võtta. See ei mõjuta teie üldist õigust võtta tagasi nõusolek, mille olete andnud seoses ühe või kõigi eespool kirjeldatud eesmärkidega.

 

 • Adobe Analytics

Kui olete andnud oma nõusoleku, analüüsitakse selle veebisaidi kasutamist veebianalüütika tööriista Adobe Analytics kaudu, mille kasutamist võimaldab Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Iirimaa) (edaspidi: Adobe).

Selleks paigaldatakse teie seadmesse küpsised. Need küpsised koguvad andmeid näiteks brauseri ja seadme, teie IP-aadressi, külastatud veebisaitide ning serveripäringu kuupäeva ja kellaaja kohta, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutamise aktiivsuse kohta ning osutada veebisaidi pakkujale muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega ning anda teavet selle kohta, kuidas kasutajad reageerisid reklaamidele (kas klõpsasid tekstireklaamil või vaatasid videoreklaami).

Oleme rakendanud Adobe Analyticsit nii, et teie IP-aadressi viimane oktett (viimane osa) varjatakse kohe, kui IP-aadress kogutakse, ja seda tehakse igal juhul enne IP-aadressi edasist töötlemist. Statistilise analüüsi eesmärgil on kättesaadav vaid ligikaudne asukoht.

Henkel kasutab kogutud teavet selleks, et optimeerida siinset veebisaiti ja kampaaniaid, leida reklaamidele uusi sihte ning isikupärastada reklaame. Sel eesmärgil võimaldavad teie seadmesse salvestatud küpsised teid nii meie kui ka kolmandate isikute veebisaitidel uute reklaamide jaoks sihikule võtta. Selleks tuvastatakse reklaami esitamise käigus teie brauser ja see paigutatakse teatavasse sihtrühma. Seda teavet kasutatakse eesmärgiga näidata teile asjakohaseid ja huvipakkuvaid reklaame.

Lisateavet Adobe’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta.

 

 • Google Analytics

Kui olete oma nõusoleku andnud, kasutab see veebisait veebianalüütika tööriista Google Analytics, mille kasutamist võimaldavad Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) ja Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (edaspidi: Google), et analüüsida veebisaidi kasutamist.

Selleks paigaldatakse teie seadmesse küpsis. See küpsis kogub andmeid näiteks brauseri ja seadme, teie IP-aadressi, külastatud veebisaitide ning serveripäringu kuupäeva ja kellaaja kohta, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutamise aktiivsuse kohta ning osutada veebisaidi pakkujale muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega. Küpsis kogub teavet ka selle kohta, kuidas kasutajad reklaamidega suhtlevad (reklaami tekstil klõpsamine või video kujul reklaami vaatamine).

Henkel kasutab kogutud teavet selleks, et optimeerida siinset veebisaiti ja kampaaniaid, leida reklaamidele uusi sihte ning isikupärastada reklaame. Selle saavutamiseks võimaldavad küpsised, mida Google teie seadmes säilitab, teid uute reklaamide jaoks sihikule võtta ühest küljest (nt Google Adsi kohaldamisalas) Google’i veebisaitidel ja teisest küljest (nt Google Campaign Manager 360 kohaldamisalas) meie veebisaitidel ning olenevalt teie huvidest ka teiste partnerite veebisaitidel. Selleks tuvastatakse reklaami esitamise käigus teie brauser ja see paigutatakse teatavasse sihtrühma. Seda teavet kasutatakse eesmärgiga näidata teile asjakohaseid ja huvipakkuvaid reklaame.

Oleme rakendanud Google Analyticsit nii, et teie IP-aadressi viimane oktett (viimane osa) varjatakse kohe, kui IP-aadress ELis või EMPs kogutakse. Täielik IP-aadress saadetakse Google’i USAs asuvatesse serveritesse ja seda lühendatakse ainult erijuhtudel.

Lisateavet Google’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Kui olete küpsiste kasutamisega üldiselt nõus, kuid ei soovi lubada Google Analyticsi küpsist, võite külastada seda linki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), et laadida alla ja installida oma brauserisse lisandmoodul, mis ei lase Google Analyticsil andmeid (küpsised ja IP-aadress) koguda ega kasutada.

 

 • Adobe Target

Kui olete andnud oma nõusoleku, kasutatakse kasutajate analüüsimiseks ja A/B-testimiseks veebianalüütika teenust Adobe Target, mida osutab Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Iirimaa) (edaspidi: Adobe).

Selleks paigaldatakse teie seadmesse küpsis. See küpsis kogub andmeid, nagu brauseri ja seadme teave, teie suhtlus veebisaidiga (nt klõpsatud reklaamid ja tooted), teie IP-aadress, külastatud veebisaidid ning serveripäringu kuupäev ja kellaaeg, et hinnata veebisaidi kasutamist, testida meie veebisaite (eriti A/B-testimine) ja edastada dünaamiliselt isikupärastatud sisu, kui külastate meie veebisaiti.

Teave, mida küpsis kogub meie veebisaidi kasutamise kohta, edastatakse Adobe'ile, kes säilitab seda meie nimel. Oleme rakendanud Adobe Targetit nii, et teie IP-aadressi viimane oktett (viimane osa) varjatakse kohe, kui IP-aadress kogutakse, ja seda tehakse igal juhul enne IP-aadressi edasist töötlemist. Statistilise analüüsi eesmärgil on kättesaadav vaid ligikaudne asukoht.

Lisateavet Adobe’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Kui olete üldiselt nõus küpsiste kasutamisega, kuid ei soovi lubada Adobe Targeti küpsist, võite külastada seda linki (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html), et desaktiveerida andmete kogumine ja kasutamine Adobe'i poolt.

 

 • Adobe Marketo Munchkin

Kui olete andnud oma nõusoleku, kasutatakse sel veebisaidil turunduskampaaniate optimeerimiseks JavaScripti jälituskoodi Adobe Marketo Munchkin, mida pakub Marketo EMEA Ltd. (Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Iirimaa) (edaspidi: Marketo).

Selleks paigaldatakse teie seadmesse küpsis. See küpsis kogub andmeid, nagu brauseri ja seadme teave, teie suhtlus veebisaidiga (nt reklaamid ja tooted), teie IP-aadress, külastatud veebisaidid, IP-aadressi põhjal saadud geograafilise asukoha andmed, serveripäringu kuupäev ja kellaaeg ning vormide täitmisel kogutud andmed. Esitatud andmeid salvestatakse ja töödeldakse otse Marketos ning selle teabe alusel saame luua sihtrühma, teha huvipõhist segmentimist, luua müügikontakte, optimeerida kogemusi ning korraldada optimeeritud ja isikupärastatud turunduskampaaniaid.

Teave, mida küpsis kogub meie veebisaidi kasutamise kohta, edastatakse Marketole, kes säilitab seda meie nimel.

Lisateavet Marketo teenuste andmekaitse kohta leiate siit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta.

 

 • Microsoft Advertising (varem BingAds)

Kui olete andnud oma nõusoleku, kasutatakse sel veebisaidil teenust Microsoft Advertising, mida pakub Microsoft Ireland Operations Limited (One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18) (edaspidi: Microsoft), et edastada teile Microsofti reklaamivõrgus isikupärastatud ja optimeeritud reklaame. Microsofti sellega seotud andmetöötluse kohta leiate lisateavet siit: https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en-us/53056#.

Microsoft Advertisinguga seoses paigaldatakse teie seadmesse küpsis. See eeldab, et olete jõudnud meie veebisaidile Microsoft Advertisingu reklaami kaudu. Microsoft kasutab seda küpsist selleks, et töödelda teavet, mida teie seade on kogunud selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate ning meie veebisaidi ja reklaamimeetmetega suhtlete, samuti teavet teie IP-aadressi, küpsise tunnuse, brauseri, varem külastatud veebisaitide ning külastamise kuupäeva ja kellaaja kohta, et analüüsida ja visualiseerida meie reklaamide ulatust ja näidata isikupärastatud reklaame (Microsoft Advertisingu kasutajate andmed; töödeldavate andmete kohta leiate lisateavet siit: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement, punkt 8). Selleks võidakse küpsise abil kindlaks teha, kas eri lõppseadmed kuuluvad teile või teie leibkonnale. Konversioonide jälgimise (conversion tracking) abil saab jälgida konversioonieesmärke, nagu ostud, registreerimised ja allalaadimised. Taasturundus (remarketing) võimaldab meie veebisaidi külastajaid uuesti tuvastada ja ära tunda teistel Microsofti reklaamivõrku kuuluvatel veebisaitidel (nt Bing või Yahoo Search) ning näidata neile reklaame, mis vastavad nende huvidele.

Lisateavet Microsofti teenuste andmekaitse kohta leiate siit: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Kui olete küpsiste kasutamisega üldiselt nõus, kuid ei soovi saada Microsofti isikupärastatud reklaame, leiate järgmise lingi alt teavet selle kohta, kuidas muuta Microsofti reklaamiseadeid oma eelistuste järgi: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads.

 

 • Google Campaign Manager 360 (varem DoubleClick)

Kui olete andnud oma nõusoleku, kasutame teenust Google Campaign Manager 360 (edaspidi: Campaign Manager), mida osutab Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) (edaspidi: Google), et näidata teile asjakohaseid reklaame.

Selleks paigaldab Google teie seadmesse IP-aadressi alusel küpsise. Peale IP-aadressi, brauseri ja seadme teabe, külastatud veebisaitide ning juurdepääsu aja kogub kõnealune küpsis teavet teie brauseris kuvatavate reklaampakkumiste ja selle kohta, millistel reklaamidel klõpsate. Nii saavad Google ja selle partnersaidid näidata huvidega seotud reklaame, mille aluseks on Henkeli lehtede ja muude veebisaitide varasemad külastused. Campaign Manageri küpsised kasutavad teie brauserile määratud pseudonüümitud identifitseerimisnumbrit, et kontrollida ekraanil kuvatavaid ja meeldivaid reklaame. Selleks tuvastatakse reklaamide näitamise käigus teie brauser ja see paigutatakse teatavasse sihtrühma. Selle saavutamiseks võimaldavad küpsised, mida Google teie seadmes säilitab, teid uute reklaamide jaoks sihikule võtta ühest küljest (nt Google Adsi kohaldamisalas) Google’i veebisaitidel ja teisest küljest (nt Google Campaign Manager 360 kohaldamisalas) meie veebisaitidel ning olenevalt teie huvidest ka teiste partnerite veebisaitidel.

Seda teavet kasutatakse ka selleks, et hinnata teie veebisaidi kasutust, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi kasutamise aktiivsuse kohta ning osutada muid teenuseid seoses veebisaidi aktiivsuse ja internetikasutusega.

Campaign Manageris kasutame konversioonide jälgimise süsteemi Floodlight, et jälgida konversioone ja nendest aru anda, kui kasutajad on suhelnud mõne meie Google’i kuvatava või otsingureklaamiga. Selleks paigaldab Google teie seadmesse küpsise. Floodlight jälgib kasutaja tegevust meie või kolmanda isiku veebisaidil pärast seda, kui kasutaja on klõpsanud Google’i reklaamil, ja tunneb kasutajad ära või tuvastab nad uuesti kasutajatunnuse abil. Seda teavet saab Floodlight kasutada konversiooni omistamiseks. Floodlight loendab ka keskkonnaüleseid konversioone (nt kasutaja klõpsab tasulisel otsingureklaamil mobiilseadmes, kuid teeb ostu lauaarvutist), kasutades Google’i andmeil mitmesuguseid koondatud ja anonüümsete andmete allikaid. 

Lisateavet Google’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Kui olete küpsiste kasutamisega üldiselt nõus, kuid ei soovi lubada Google Campaigni küpsiseid, võite külastada linki (www.google.com/settings/ads/onweb)) ja desaktiveerida Google’i Campaign Manageri.

 

 • Google Ads

Kui olete andnud oma nõusoleku, kasutab veebisait teenust Google Ads, mida osutab Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) (edaspidi: Google), et hinnata reklaamimeetmete tõhusust ja teiega uuesti ühendust võtta.

Google Ads paigaldab teie seadmesse küpsise, kui külastate meie veebisaiti. Google kasutab seda küpsist selleks, et töödelda teavet, mida teie seade loob selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate ning meie veebisaidi ja reklaamimeetmetega suhtlete, samuti teavet teie IP-aadressi, brauseri, varem külastatud veebisaitide ning külastamise kuupäeva ja kellaaja kohta, et analüüsida ja visualiseerida meie reklaamide ulatust ning näidata isikupärastatud reklaame. Selleks võidakse küpsise abil kindlaks teha, kas eri lõppseadmed kuuluvad teile või teie leibkonnale. Taasturundus (remarketing) võimaldab meie veebisaidi külastajaid uuesti tuvastada ja ära tunda teistel Google’i reklaamivõrku kuuluvatel veebisaitidel (nt Google’i otsingumootoris või Youtube’is) ning näidata neile reklaame, mis vastavad nende huvidele.

Lisateavet Google’i teenuste andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Kui olete küpsiste kasutamisega üldiselt nõus, kuid ei soovi saada Google’i isikupärastatud reklaame, leiate järgmise lingi alt teavet selle kohta, kuidas muuta Google’is reklaamiseadeid oma eelistuste järgi (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Ühtlasi saate installida loobumismooduli (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

 • Meta Pixel

Kui olete andnud oma nõusoleku, kasutame Meta Pixelit, mida pakub Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa) (edaspidi: Meta). See vahend võimaldab meil analüüsida ja isikupärastada reklaame selle põhjal, kuidas te kasutate meie veebisaiti, et saaksime teile pakkuda konkreetselt teie tarbeks kohandatud reklaame. Selleks kogub Meta Pixel teavet teie IP-aadressi, brauseri, meie veebisaitide külastamise ja saitidel tehtud toimingute, Facebook ID ning serveripäringu kuupäeva ja kellaaja kohta. Lisateavet selle kohta, millist teavet te jagate meiega Facebooki/Meta ärikasutuseks loodud tööriistade, näiteks Pixeli kaudu, leiate Facebooki äritööriistade tingimuste jaotise 1 punktist a (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Kogutud andmeid kasutatakse selleks, et optimeerida kampaaniaid ning luua kogutud andmete alusel grupeeritud Facebooki ja Instagrami kasutajate põhiseid sihtrühmi, korraldamaks Facebookis ja Instagramis suunatud reklaamikampaaniaid (Facebook ja Instagram Ads). Selleks võidakse küpsise abil kindlaks teha, kas eri lõppseadmed kuuluvad teile või teie leibkonnale.

Kui kogutakse andmeid selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti, ning optimeeritakse isikupärastatud reklaamikampaaniaid ja luuakse kohandatud sihtrühmi, tegutseme me koos äriühinguga Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa) kaasvastutavate töötlejatena kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 26. Sellega seoses oleme sõlminud Metaga lepingu, mille leiate siit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum („Vastutava töötleja lisa“). Lepingus määratakse kindlaks vastavad rollid ja vastutus isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva kohustuse täitmisel seoses ühise töötlemisega.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 1 punkti a kohaselt nõutav teave andmete töötlemise kohta kaasvastutavate töötlejatena on esitatud Meta privaatsuspõhimõtetes: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Oleme Metaga kokku leppinud, et Meta on kontaktisik andmesubjekti õiguste kasutamisel seoses kaasvastutavate töötlejate töötlemistoimingutega kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 15–20.

Lisateavet selle kohta, kuidas Meta töötleb isikuandmeid, sealhulgas selle õigusliku aluse ja andmesubjektide õiguste kohta, leiate siit: https://www.facebook.com/about/privacy.

Lisateavet Meta Pixeliga seotud andmekaitse ja andmete säilitamisaja kohta leiate veebisaitidelt https://www.facebook.com/privacy/explanation ja https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Võite muuta oma reklaamieelistusi brauseri või Facebooki seadete kaudu, kui te ei soovi saada Facebookis huvidest lähtuvaid reklaame (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

 • Pinterest Pixel

Kui olete andnud oma nõusoleku, kasutatakse sel veebisaidil sotsiaalvõrgustiku Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa) tulemuste mõõtmise (conversion tracking) tehnoloogiat, et näidata Pinterestis asjakohaseid reklaame ja pakkumisi selle veebisaidi külastajatele, kes on meie veebisaidi ja sisu/pakkumiste vastu juba huvi tundnud või kes vastavad teatavatele kriteeriumitele (nt tunnevad huvi kindlate teemade või toodete vastu, lähtudes veebisaitidest, mida nad on külastanud) ning on Pinteresti liikmed.

Selleks paigutab Pinterest meie veebisaitidele nn tulemuste mõõtmise piksli. Piksel loob küpsise, mis salvestab teavet teie IP-aadressi, brauseri ja seadme, meie veebisaitide külastamise ja saitidel tehtud toimingute ning serveripäringu kuupäeva ja kellaaja kohta. Lisateavet leiate Pinteresti reklaamiteenuste lepingu lisast A „Pinteresti andmete jagamise lisa“ („Pinterest Data Sharing Addendum“, https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Pinterest saab oma küpsisega määrata meie veebisaidi külastajad teatavate reklaamide sihtrühmaks (edaspidi: Pinteresti reklaamid). Kui olete näiteks tundnud meie veebisaidil huvi mõne meie toote vastu, võidakse teile Pinterestis näidata meie toodete reklaame. Samuti võimaldab Pinteresti küpsis meil jälgida statistika ja turu-uuringute eesmärgil Pinteresti reklaamide tõhusust, sest see näitab, kas kasutajad suunati edasi meie veebisaidile, kui nad klõpsasid Pinteresti reklaamil (st kas reklaam andis tulemuse).

Kui me koos Pinterestiga kogume ja jagame nn tegevusandmeid (näiteks veebivälise müügi mõõtmine või mobiilse mõõtmise partneri integreerimine), tegutseme Pinterestiga (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa) kaasvastutavate töötlejatena kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 26. Sellega seoses oleme sõlminud Pinterestiga lepingu, mille leiate siit (lisa B): https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/germany/ („JCA“). Lepingus määratakse kindlaks vastavad rollid ja vastutus isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva kohustuse täitmisel seoses ühise töötlemisega.

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 13 lõike 1 punkti a kohaselt nõutav teave andmete töötlemise kohta kaasvastutavate töötlejatena on esitatud Pinteresti privaatsuspõhimõtetes: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Oleme Pinterestiga kokku leppinud, et Pinterest tegutseb kontaktisikuna andmesubjekti õiguste kasutamisel seoses kaasvastutavate töötlejate töötlemistoimingutega kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 15–20.

Lisateavet selle kohta, kuidas Pinterest töötleb isikuandmeid, sealhulgas selle õigusliku aluse ja andmesubjektide õiguste kohta, leiate siit: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Lisateavet andmekaitse ja andmete säilitamisaja kohta Pinterestis leiate veebisaidilt:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Võite muuta oma reklaamieelistusi brauseri või Pinteresti seadete kaudu, kui te ei soovi saada Pinterestis huvidest lähtuvaid reklaame (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

 

 • LinkedIn Insighti märgend

Kui olete andnud oma nõusoleku, kasutatakse sel veebisaidil LinkedIn Insighti märgendit, mida pakub LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa) (edaspidi: LinkedIn). See tööriist võimaldab meil analüüsida ja isikupärastada reklaame selle põhjal, kuidas te kasutate meie veebisaiti ning reklaame, et saaksime teile pakkuda konkreetselt teie tarbeks kohandatud reklaame.

Selleks loob LinkedIn Insighti märgend teie brauseris küpsise, kui külastate meie veebisaiti. Küpsis kogub teavet, mis on seotud teie LinkedIni profiili ja meie veebisaidi külastusega, näiteks järgmisi andmeid: URL, suunaja URL, IP-aadress, LinkedIni liikme tunnused, seadme ja brauseri omadused, ajatemplid, lehekülje vaatamised, koondatud demograafiline teave (nt ametinimetus, karjääritase, tegevusala, asukoht, riik); varem külastatud veebisaidid ning teie suhtlus meie reklaamide ja veebisaidiga, et jälgida ja analüüsida meie reklaamide ulatust; meie saidil pärast reklaami vaatamist või sellel klõpsamist tehtud toimingud (konversioonide jälgimine), et kuvada isikupärastatud reklaame ja optimeerida meie LinkedIni turunduskampaaniaid. Konversioonide jälgimine on võimalik ka eri seadmetes (nt arvutis ja tahvelarvutis). LinkedIn Insighti märgend pakub ka reklaami sihtimise funktsiooni, mis võimaldab meil suunata reklaami uuesti LinkedIni liikmetele, kes külastavad meie veebisaiti, ja kuvada sihitud reklaami nendele, kes meie veebisaiti ei külasta.

Lisateavet LinkedIniga seotud andmekaitse ja andmete säilitamisaja kohta leiate veebisaitidelt https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? ja https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?.

Nõusoleku tagasivõtmine

Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, keelates küpsised meie veebisaidi jaotises „Küpsiste seaded“; nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Võite muuta oma reklaamieelistusi brauseri või LinkedIni seadete kaudu, kui te ei soovi saada LinkedInis huvidest lähtuvaid reklaame (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en). 

5. Sotsiaalmeedia lisandmoodulite kasutamine

Sotsiaalmeedia sisuhaldusteenused, nagu eri sotsiaalmeediavõrgustike küpsised ja lisandmoodulid, on meie veebilehtedesse põimitud. Seotud teenuseid osutavad vastavad ettevõtted (edaspidi: teenusepakkujad). Nende teenuste eesmärk on võimaldada meie sisu vaadata ning jagada seda oma sõprade ja töövõrgustikega. Need teenusepakkujad on järgmised.

 • Facebooki käitab ELis Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa) (edaspidi: Facebook). Ülevaate Facebooki lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Twitterit käitab Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) (edaspidi: Twitter). Ülevaate Twitteri nuppudest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://twitter.com/about/resources/buttons
 • YouTube’i pakub ELis Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa) (edaspidi: Google). Ülevaate Youtube’i lisandmoodulitest leiab aadressilt https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Instagrami pakub ELis Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa) (edaspidi: Instagram). Ülevaate Instagrami lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • LinkedIni pakub LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa) (edaspidi: LinkedIn). Ülevaate LinkedIni lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developer.linkedin.com/plugins#

Selleks et teie andmed oleksid paremini kaitstud, kui külastate meie veebisaite, rakendatakse neid lisandmooduleid kahte klõpsu nõudvate nuppudena. Selline integreerimine tagab, et kui avate meie veebisaidil vastavaid lisandmooduleid sisaldava lehe, siis ei ühendata teid teenusepakkujate serveritega automaatselt. Brauser algatab andmeedastuse teenusepakkujate serveritesse ainult juhul, kui aktiveerite lisandmoodulid. Seejärel edastab asjaomane teenusepakkuja eri lisandmoodulite sisu vahetult teie brauserisse ja seda näidatakse teie ekraanil.

Sotsiaalmeedia tööriist ütleb teenusepakkujale, milliseid veebisaite olete varem külastanud, mis on teie IP-aadress, milline on teie brauser ning millal ja mis kell serveripäring esitati. Kui kasutate sotsiaalmeedia võimalusi (nt klõpsate nupul „Jaga“ või jätate kommentaari), siis edastab brauser ka selle teabe otse teenusepakkujale, kes salvestab selle. Need pakkujad võivad teie andmeid kasutada oma eesmärkidel, nt analüütika, turunduse või profiilianalüüsi jaoks, ja siduda teie isikuandmed muude teie kohta kogutud andmetega (nt kasutades teie kontot vastava pakkuja juures), isegi kui te ei ole parasjagu oma sotsiaalmeediakontole sisse logitud.

NB! Teenusepakkujad võivad andmeid osaliselt töödelda ka väljaspool ELi/EMPd asuvates riikides, kus ei ole tagatud piisav andmekaitse tase, sealhulgas USAs, kui teenusepakkuja ei osale ELi-USA andmekaitseraamistikus.

Lähtume teie andmete töötlemisel ja kasutamisel (vajaduse korral ka andmete otsesel edastamisel Henkelilt teenusepakkujatele, mis asuvad väljaspool ELi/EMPd) isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktist b või f, sest see on vajalik teile selle funktsiooni pakkumiseks, kui olete otsustanud kasutada selle veebisaidi sotsiaalmeedia lisandmoodulit.

Üksikasjalikumat teavet selle kohta, kuidas teenusepakkujad koguvad ja kasutavad teie andmeid, eelkõige meetmete kohta, mida teenusepakkujad rakendavad seoses isikuandmete edastamisega väljapoole ELi/EMPd, ning teie õiguste ja võimaluste kohta kaitsta oma eraelu puutumatust nendes tingimustes, leiate teenusepakkujate andmekaitse-/privaatsuspõhimõtetest.

LinkedIni andmekaitse-/privaatsuspõhimõtted: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. Teie kui andmesubjekti õigused / andmekaitseametnik

Võite igal ajal kasutada õigust tutvuda oma andmetega. Kui asjaomased nõuded on täidetud, võite kasutada ka järgmisi õigusi.

 • Õigus andmeid parandada: teil on õigus nõuda, et teid puudutavad isikuandmed parandatakse.
 • Õigus andmeid kustutada: samuti võite nõuda oma isikuandmete kustutamist, näiteks juhul, kui teie andmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi.
 • Õigus isikuandmete töötlemist piirata: teil on ka õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks; sel juhul blokeeritakse andmete igasugune töötlemine. See õigus kehtib eelkõige juhul, kui teie ja meie vahel on tekkinud vaidlus isikuandmete täpsuse üle.
 • Õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele: samuti on teil õigus esitada igal ajal kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus te viibite, töötate või kus toimus väidetav rikkumine, kui arvate, et teid puudutavate isikuandmete töötlemisel rikutakse kohaldatavaid andmekaitseseadusi.
 • Õigus andmeid üle kanda: kui me töötleme teie isikuandmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või teie nõusoleku alusel, on teil samuti õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormis, tingimusel et olete need andmed meile kättesaadavaks teinud.

·        Õigus nõusolek tagasi võtta: kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus selline nõusolek igal ajal tagasi võtta, kusjuures nõusoleku tagasivõtmine kehtib tulevase andmetöötluse kohta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõttu toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

 

Õigus esitada vastuväiteid

Kui teie isikuandmeid töödeldakse Henkeli või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel, on teil igal ajal õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid põhjustel, mis tulenevad teie konkreetsest olukorrast. Henkel peatab andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui ta suudab tõestada töötlemiseks olulised põhjused, mis väärivad kaitset ning mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on vajalik selleks, et esitada või kasutada nõuda õiguslikku nõuet või end sellise vastu kaitsta.

Sellistel juhtudel või juhul, kui teil on oma isikuandmetega seoses muid küsimusi või soove, saatke e-kiri või kiri, kasutades eespool esitatud kontaktandmeid.

Pärast teie päringule vastamist kustutame teie päringu kolme aasta jooksul pärast vastava kalendriaasta lõppu.